Öğretmen Algılarına Göre Eğitim Kurumlarının Bilgi Yönetimi Eğilimleri ile Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki: Samsun İli Örneği

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:21:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1257-1272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı çeşitli kamu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ilinde görev yapan 320 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Durnalı ve Limon (2020) tarafından Türkçe uyarlama çalışması gerçekleştirilen Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği ve Çetin ve Baydar (2021) tarafından geliştirilen Öğrenen Örgüt Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerden internet üzerinden bilgi toplamaya yarayan programlar aracılığıyla toplanarak SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin cinsiyet ve meslek kıdem değişkenleri onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını istatistiki olarak etkilememektedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını etkilemektedir. Çalışılan eğitim kurumu değişkeni öğrenen örgüt algılarını istatistiki olarak etkilemezken bilgi yönetimi eğilimi algılarını etkilemektedir. Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları arasında pozitif yönde ve çok güçlü düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between knowledge management tendency and learning organization perceptions of teachers working in various public educational institutions. The study group of the research consists of 320 teachers working in Samsun province. Teachers were determined by convenience sampling method and participated in the study voluntarily. The Knowledge Management Tendency Scale adapted into Turkish by Durnalı and Limon (2020) and the Learning Organization Scale developed by Çetin and Baydar (2021) were used as data collection tools. The research data were collected from the teachers constituting the study group through programs for collecting information over the internet and analyzed with the SPSS program. The results obtained in the research are as follows: Teachers' knowledge management tendency and learning organization perceptions are at high levels. Teachers' gender and professional seniority variables do not statistically affect their knowledge management tendency and perceptions of learning organization. Teachers' education level affects their knowledge management tendency and perceptions of learning organization. While the educational institution variable does not statistically affect the perceptions of learning organization, it affects the perceptions of knowledge management tendency. There is a positive and very strong relationship between teachers' knowledge management tendency and learning organization perceptions.

Keywords