Ebeveynlerin İlköğretim Çağındaki Çocuklarının Yaşadığı Siber Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:58:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1389-1397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağda internetin insan hayatındaki yeri, özellikle son yıllardaki kapanma ve karantina gibi koşullarla beraber inanılmaz derecede artmıştır. İnternet, her ev hanesinde hem okul, iş vb. sorumluluklarda hem de boş zaman aktiviteleri veya hobiler gibi ihtiyaçların giderilmesinde büyük bir rol oynamaya başlamıştır. İnternet kullanımının bu kadar tabana yayılması beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bu sorunlardan en büyüklerinden birisi de siber zorbalık yani dijital ortamdaki baskı ve şiddetin yansımalarıdır. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim çağındaki çocukların ve velilerin bu dijital tehdide dair görüşlerini almak, bu duruma dair tecrübelerini öğrenmek ve ne gibi önlemler aldıklarını veya ne gibi önerileri olduğunu incelemektir. Araştırma örneklemi Hatay ili içerisinde yaşayan 8 ilkokul çağında çocuğu olan ebeveyndir. Araştırma modeli bir nitel araştırma deseni olan fenomonolojik araştırmadır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlere siber zorbalığın ne olduğu, çocuklarının interneti ne derecede kullandığı, siber zorbalık tecrübeleri, bu konudaki fikirleri ve ne gibi önlemler aldıklarına dair sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The place of the internet in the digital age in human life has increased tremendously, especially with conditions such as lockdowns and quarantine in recent years. The Internet, being used in every household, both at school, at work, etc. has begun to play a major role in responsibilities as well as in meeting needs such as leisure activities or hobbies. The widespread use of the Internet brings upon many problems. One of the biggest of these problems is cyberbullying, that is, the reflections of pressure and violence in the digital environment. The purpose of this research is to get the opinions of primary school children and their parents about this digital threat, to learn about their experiences and to examine what precautions they take or what suggestions they have about it. The sample of the research consists of 8 parentsliving in Hatay who have children who are of primary school age. The research model is phenomenological research, which is a qualitative research design. The data were analyzed by descriptive and content analysis methods. Parents participating in the study were asked questions about what cyberbullying is, how much their children use the internet, their experiences of cyberbullying, their opinions on this issue, and what precautions they take. Various suggestions were presented in line with the findings obtained at the end of the research.

Keywords