Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Duygu, Tutum Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:29:12.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 1398-1404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte aynı eğitim ve öğretim ortamlarında gerekli düzenlemelerin, uyarlamaların yapılması koşuluyla ve uygun eğitim, öğretim desteği sağlanarak eğitimlerine birlikte devam etmeleri olarak tanımlanan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları sırasında öğretmenden sahip olduğu becerilerden daha fazlası olan yaratıcılık, sabır ve özveriye ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu sebeple bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu) göre incelemektir. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında MEB’ e bağlı ilkokullarda görev yapan 208  öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin demografik bilgileri “Kişisel Bilgi Formu'' ile toplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla “Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimine yönelik duygularının ve tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Integration, which is defined as students with special education needs continuing their education together with their peers in the same education and training environment, provided that the necessary arrangements and adaptations are made and by providing appropriate education and teaching support, will have creativity, patience and dedication, which are more than the skills they have from the teacher, during education practices. is needed. For this reason, the purpose of this research is to examine the feelings, attitudes and anxiety levels of classroom teachers regarding inclusion/integration practices according to various variables (gender, professional seniority, educational status). In this respect, this research is a descriptive, relational screening and causal comparison research. The study group of the research consists of 208 teachers working in primary schools affiliated with the Ministry of Education in the 2023-2024 academic year. In the study, demographic information of classroom teachers was collected with the "Personal Information Form". In addition, the "Feelings, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Scale" was used as a data collection tool in order to measure teachers' feelings, attitudes and anxiety levels towards inclusion/integration education. In the analysis of the data obtained, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) techniques were used for frequency, percentage, arithmetic mean and inter-group comparisons. As a result of the research, it was determined that the classroom teachers' feelings and attitudes towards inclusion education were positive. In addition, it was determined that there was no significant difference in the feelings, attitudes and anxiety levels of classroom teachers towards inclusion/integration education between the variables of gender, professional seniority and educational status.

Keywords