Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 3 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-30 21:11:53.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1462-1485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu araştırmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan öğretmenler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmene ulaşılmıştır.  Araştırmanın verileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Ankara ilinde yapan görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Öncelikle tüm okul kademelerini yansıtacak ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 12 öğretmen ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir.  Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenmesidir. Buradaki amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sebeple okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen yazılı metinler okunarak sorunlar yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Oluşturulan kodlar tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Hayatımız boyunca hangi işi yapacak olursak olalım, nasıl yapmalıyız, yaparsak beklentimiz ne olmalı, bu işte nasıl bir alet edevat veya araç kullanabiliriz, bu kullanacağımız aracın nitelikleri nasıl olmalı, nasıl kullanılır, işimize ne ölçüde yarar, bu aracın verilerine güvenebilir miyiz diye plan ve araştırma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.  Öğrencilerin beceri durumlarının değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu konudaki seviyelerinin belirlenmesinde, her türlü aşamada ölçüm aracı kullanmak mümkün değildir.

Keywords

Abstract

In this study, which was conducted on the examination of teachers' views on the assessment and evaluation process, it is a qualitative research in the type of survey since the existing situation is tried to be reflected as it is. The study group of the research consists of teachers working in Ankara. In this context, 12 teachers working in Ankara for the 2022-2023 academic year were reached. The data of the research were obtained as a result of semi-structured interviews with 12 teachers working in Ankara in the 2022-2023 academic year. First of all, information about the study was given by interviewing 12 teachers who would reflect all school levels and create variability in different aspects. Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used in the analysis of the research data. Content analysis is the arrangement of similar data in a way that the reader can understand by bringing them together within the framework of certain concepts and themes. The aim here is to reach the concepts and relationships that can explain the collected data. For this reason, the written texts obtained as a result of the interviews with the school principals were read and the problems were grouped separately by coding them under the headings of management functions. The generated codes were reviewed and their accuracy was confirmed. No matter what job we will do in our life, how we should do it, what should we expect if we do it, what kind of tool or tool can we use in this job, what should be the characteristics of the tool we will use, how it is used, how useful it is for us, plan and research to see if we can trust the data of this tool clear that it should be done. It is not possible to use a measurement tool at all stages in evaluating and measuring students' skill levels and determining their levels in this subject.

Keywords